Polityka prywatności / Regulamin Biurowca / Regulamin Monitoringu / Klauzula Informacyjna

image description

POLITYKA PRYWATNOŚCI – SILESIAOFFICECENTER.PL – (dalej Strona lub Serwis)

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest „Fundacja Proventus” S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000276587, NIP 9542597832, REGON 240633191 (dalej Proventus).
E-mail: odo@proventus.biz.pl
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie podlega nadzorowi, a ich zgodność jest na bieżąco sprawdzana z odpowiednimi aktami prawnymi .
3. Proventus zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
4. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
5. Udostępniasz swoje dane osobowe dobrowolnie, ale niezbędne do przesłania Ci korespondencji.
6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do tworzenia profili ani przetwarzane automatycznie.
7. Podstawami prawnymi, które możemy wykorzystać w zależności od tego, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, są:
• udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d) RODO.
8. W związku z posiadaniem fanpage Fundacji Proventus w mediach społecznościowych, dane przetwarzamy w celu:
• utrzymywania stałego kontaktu, w tym informowania o realizacji celów statutowych oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji;
• ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowania sprzeciwów wobec przetwarzanie ich danych osobowych.
9. Proventus ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających jej Strony. Nie identyfikujemy użytkowników Strony, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania Serwisem.
10. Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku podawania swojej tożsamości.
11. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.
12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Administratora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.
13. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz lub w jaki sposób przekazujesz nam swoje darowizny:
a. Jeżeli jedynie odwiedzasz naszą Stronę i przeglądasz jej treść, w ramach funkcjonowania Strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników:
• zapisywane w logach serwera WWW;
• zapisane w danych Google Analytics;
• zapisane w formularzach;
• zapisywane na urządzeniach końcowych w ramach plików cookies.
14. Odbiorcami udostępnionych przez Ciebie danych mogą być:
• personel Administratora;
• firmy świadczące na rzecz Proventusa usługi hostingowe i informatyczne na podstawie umowy powierzenia;
• podmioty/osoby uczestniczące lub działające na nasze zlecenia na podstawie umowy powierzenia;
• organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
• jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących Administratora.
15. Proventus nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
16. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane odpowiednio przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy w zakresie przechowywania dokumentacji oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkowników względem Administratora.
17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
• prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych;
• prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. COOKIES i WTYCZKI I FUNKCJONALNOŚCI PODMIOTÓW TRZECICH.
1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
2. Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.
5. Cookies dzielą się na sesyjne, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej oraz stałe, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików cookies odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.

III. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ
1. Proventus zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

REGULAMIN CENTRUM BIUROWEGO SILESIA OFFICE CENTER
(dalej REGULAMIN BIUROWCA lub REGULAMIN)

§ 1 Definicje
Zastosowane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenia:
1. Silesia Office Center lub Biurowiec – kompleks budynków biurowych, w tym każdy z budynków znajdujący się na terenie nieruchomości, wraz z przyległymi parkingami, położony w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47, przeznaczony na miejsce prowadzenia przez Najemcę działalności wskazanej w Umowie najmu,
2. Części Wspólne – części Biurowca przeznaczone do wspólnego korzystania przez Najemców,
3. Czynsz – miesięczny czynsz za korzystanie z Lokalu w wysokości wskazanej w Umowie najmu
4. Kaucja – środki pieniężne wpłacone przez Najemcę tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego związanych z Umową najmu w kwocie wskazanej w Umowie najmu,
5. Najemca – podmiot wynajmujący Lokal na podstawie Umowy najmu,
6. Goście / Kontrahenci / Klienci – osoby odwiedzające Najemcę lub Wynajmującego,
7. Lokal – lokal użytkowy w Silesia Office Center używany przez Najemcę na podstawie umowy najmu,
8. Protokół zdawczo-odbiorczy – pisemny protokół zdawczo odbiorczy spisywany przy odbiorze i zwrocie Lokalu,
9. Regulamin – Regulamin Biurowca centrum biurowe Silesia Office Center,
10. Serwis – portal internetowy pod adresem: https://silesiaofficecenter.pl
11. Umowa najmu – umowa najmu Lokalu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym na czas oznaczony lub nieoznaczony,
12. Wynajmujący – „Fundacja Proventus” S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000276587, NIP 9542597832, REGON 240633191.

§ 2 Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa prawa i obowiązki Najemcy, a także zasady przebywania na terenie Silesia Office Center i jest integralną częścią Umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Poprzez jej podpisanie, Najemca poprzez zawarcie Umowy najmu potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Biurowca.
3. Regulamin jest dostępny w recepcji Silesia Office Center, a jego aktualna wersja jest dostępna na stronie https://silesiaofficecenter.pl. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej publikację na wskazanej wyżej stronie internetowej i nie wymaga doręczenia Najemcy.

§ 3 Prawa Najemcy
1. Najemca ma prawo do:
a. korzystania ze wszystkich pomieszczeń Biurowca przeznaczonych do użytku wspólnego, zgodnie z przeznaczeniem tych pomieszczeń;
b. wchodzenia i wychodzenia z terenu Biurowca w porach określonych w Umowie najmu;
2. Najemca ma prawo do przyjmowania gości w swoim Lokalu (tylko podczas swojej obecności), z zachowaniem określonych poniżej zasad:
a. odwiedziny mogą odbywać się w porach opisanych w ust. 1 pkt. a,
b. w chwili wejścia na teren Biurowca gość jest zobowiązany do okazania w recepcji Biurowca dokumentu tożsamości ze zdjęciem, celem dokonania wpisu
w rejestrze odwiedzających oraz do poczekania przy recepcji na odnotowanie jego wizyty przez pracownika recepcji; prowadzenie rejestru odwiedzających ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Biurowcu, a pozyskane dane nie są przetwarzane;
c. w chwili wejścia na teren Biurowca gość może pozostawić w recepcji dokument tożsamości inny niż dowód osobisty, celem dokonania wpisu w rejestrze odwiedzających, bez konieczności oczekiwania przy recepcji na odnotowanie jego wizyty przez pracownika recepcji; taki dokument podlega zwrotowi po zakończeniu odwiedzin w Biurowcu;
d. gość jest zobowiązany do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu
w trakcie przebywania na terenie Biurowca; za jego zachowanie odpowiedzialność wraz z konsekwencjami z tego tytułu ponosi Najemca;
e. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Biurowca gości agresywnych i/lub tych, których zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 4 Obowiązki Najemcy
1. Najemca jest zobowiązany do:
a. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania oraz norm współżycia społecznego;
b. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
c. podporządkowania się wszelkim zarządzeniom, decyzjom i postanowieniom Wynajmującego, które są wywieszane na tablicy ogłoszeń w Biurowcu oraz przesyłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podanej przez Najemcę do kontaktu;
d. korzystania z Lokalu z poszanowaniem praw innych najemców;
e. poszanowania mienia stanowiącego wyposażenie Biurowca, a także do przeciwdziałania jego niszczeniu oraz nieprawidłowemu użytkowaniu;
f. okazywania dowodu tożsamości w recepcji Biurowca każdorazowo przy wejściu do Biurowca oraz w innych przypadkach na żądanie każdego pracownika Biurowca;
g. zapewnienia aktualności przekazanych danych kontaktowych oraz bieżącego korzystania z elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanej podczas zawierania Umowy najmu;
h. terminowego uiszczania opłat za najem Lokalu w wysokości oraz trybie określonym w Umowie najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą;
i. uregulowania odsetek od nieterminowych płatności w wysokości oraz trybie określonym w Umowie najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
2. Najemca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. W przypadku zarządzenia ewakuacji, Najemca ma obowiązek niezwłocznie opuścić budynek Biurowca i udać się na wyznaczone miejsce zbiórki.
3. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić w recepcji Biurowca fakt zagubienia lub kradzieży kluczy do pokoju. Wszelkie koszty wynikłe z zagubienia lub kradzieży kluczy pokrywa Najemca w wysokości oraz trybie określonym w Umowie najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, a w przypadku braku takich zapisów w umowie – w trybie i wysokości wskazanej przez Wynajmującego.
4. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w recepcji Biurowca wszelkich zauważonych na terenie Biurowca usterek i/lub awarii:
a. usterki/awarie będą usuwane w zależności od kolejności zgłoszeń, chyba że charakter usterki/awarii wymaga natychmiastowej interwencji;
b. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wejścia do Lokalu, celem usunięcia zgłoszonej usterki/awarii, także pod nieobecność Najemcy;
c. za szkody powstałe w wyniku niezgłoszonej usterki/awarii odpowiada Najemca.
5. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w recepcji Biurowca wszelkich informacji o wypadkach i chorobach mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych Najemców oraz wszystkich osób przebywających na terenie Biurowca.
6. Najemca jest zobowiązany do zabrania wszystkich przedmiotów wniesionych do Lokalu oraz do zwrotu Lokalu na zasadach wskazanych w Umowie najmu.
7. Najemca korzystający z sieci internetowej, udostępnionej przez Wynajmującego, ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. W szczególności zabronione jest:
a. wykorzystywanie sieci do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;
b. przesyłanie, udostępnianie, wykorzystywanie, pobieranie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności tych objętych ochroną własności intelektualnej;
c. rozpowszechnianie wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić urządzenia innych użytkowników Internetu;
d. korzystanie z aplikacji P2P;
e. przekazywanie danych dostępowych do sieci internetowej osobom trzecim, niebędącym pracownikami Najemcy.

§ 5 Odpowiedzialność Najemcy
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za:
a. swoje zachowanie w czasie korzystania z Lokalu;
b. zachowanie na terenie Biurowca zaproszonych przez siebie gości.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za powierzone mu mienie i odpowiada za stan Lokalu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z wyposażeniem, który zostaje sporządzony przy wydaniu Lokalu. W przypadku szkody, której sprawca jest nieznany, odpowiedzialność ponosi Najemca, jeśli szkoda została wyrządzona w Lokalu,
a w przypadku gdy szkoda wystąpiła w Częściach Wspólnych, do których dostęp mają wszyscy najemcy lokali Biurowca, odpowiedzialność solidarną ponoszą wszyscy Najemcy mający dostęp do Części Wspólnej.
3. Przed zdaniem Lokalu Najemca jest zobowiązany do zwrotu całego powierzonego mu mienia w stanie niezmienionym pod względem ilościowym i jakościowym, w ramach prawidłowego użytkowania.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną w mieniu Biurowca w wysokości kosztu poniesionego przez Wynajmującego, celem doprowadzenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed szkody.
5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie Lokalu podczas swojej nieobecności i jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie przedmiotów osobistego użytku (pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęty komputerowe itp.).

§ 6 Pozostałe zasady związane z funkcjonowaniem w Biurowcu
1. Budynek objęty jest 24 godzinnym nadzorem ochrony, która zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
Ochrona budynku polega na monitorowaniu zdarzeń i sytuacji w obrębie Budynku przez pracowników ochrony, którzy dokonują regularnych obchodów i inspekcji Budynku.
Za pomocą systemu telewizji przemysłowej pracownik ochrony obserwuje monitory, na których znajduje się obraz z kamer rejestrujących zdarzenia. W przypadku konieczności odczytu rejestru zdarzeń, osoba zainteresowana powinna złożyć pisemny wniosek do Wynajmującego o umożliwienie odczytu z uzasadnieniem powodu dokonania odczytu. Odczyt zapisów rejestru zdarzeń może odbywać się wyłącznie w obecności Wynajmującego. Ochrona nie może udostępniać odczytu z rejestru osobom postronnym bez zgody Wynajmującego.
Ochrona Budynku posiada prawo do:
a) wylegitymowania osób w celu ustalenia tożsamości i uprawnień do przebywania na terenie Budynku,
b) wzywania osób do opuszczenia terenu Budynku lub jego otoczenia, które nie posiadają uprawnień do przebywania w miejscach objętych ochroną,
c) wzywania osób do opuszczenia terenu budynku lub jego otoczenia w przypadku zakłócania przez nie spokoju i porządku w Budynku oraz naruszania Regulaminu Budynku,
d) wzywania grupy interwencyjnej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w Budynku, e) ujęcia osób, które w bezpośredni sposób stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i chronionego mienia, w celu przekazania tych osób Policji (np. wandale, chuligani).
2. Na terenie Silesia Office Center, ponad to, co wskazano w treści Umowy najmu, zabronione jest:
a. palenie wyrobów tytoniowych;
b. spożywanie alkoholu lub okazywanie go w pomieszczeniach ogólnodostępnych (na korytarzach, we wspólnych pomieszczeniach kuchennych czy na klatkach schodowych itp.);
c. używanie urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym najemcom korzystanie w lokali;
d. udostępniania kluczy innym osobom;
e. organizowanie imprez w Lokalu, na korytarzach, we wspólnych pomieszczeniach czy na klatkach schodowych;
f. prowadzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa lub mogącej powodować obrazę obyczajów;
g. sprzedaży towarów o tematyce erotycznej, wykonywania pokazów erotycznych, prostytucji;
h. emisji nadmiernych hałasów i rozprowadzania nieprzyjemnych zapachów lub prowadzenia działalności w inny sposób szkodliwej dla otoczenia;
i. używania otwartego ognia;
j. prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu;
k. przeprowadzania manifestacji, zgromadzeń, publicznych przemówień i agitacji politycznej lub religijnej;
l. organizowanie gier hazardowych;
m. posiadanie zwierząt;
n. hodowla grzybów, bakterii, wirusów lub roślin niebezpiecznych dla zdrowia;
o. korzystanie z noclegu lub udzielanie noclegu osobom niebędącym pracownikami Najemcy;
p. wnoszenie i posiadanie broni palnej i pneumatycznej;
q. wprowadzanie/wnoszenie do Biurowca rowerów lub innych pojazdów;
r. spożywanie, wnoszenie, wytwarzanie lub inne używanie narkotyków, innych substancji odurzających lub innych środków zabronionych przez odpowiednie przepisy prawa;
s. składowanie jakichkolwiek przedmiotów w ciągach komunikacyjnych;
t. prowadzenie jakiejkolwiek działalności innej niż wskazana w Umowie najmu;
u. umieszczanie ogłoszeń i reklam poza miejscami do tego przeznaczonymi;
v. umieszczania na parapetach okiennych dużych przedmiotów widocznych z zewnątrz Biurowca za wyłączeniem kwiatów doniczkowych;
w. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy Biurowca instalować poza Lokalem żadnych urządzeń, w szczególności anten, radioodbiorników, magnetofonów, głośników, zestawów telewizyjnych itp. Dźwięki emitowane wewnątrz Lokali nie mogą docierać na teren wynajmowany przez innych Najemców lub Części Wspólnych. Zarządca Biurowca ma prawo usunąć wszelkie przedmioty pozostawione w Częściach Wspólnych na koszt i ryzyko Najemcy;
x. Jeżeli Najemca będzie odtwarzać w Lokalu utwory muzyczne chronione prawami autorskimi zobowiązany są do uiszczania właściwym podmiotom należnych z tego tytułu opłat.
2. Z uwagi na ogólnie obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP, na terenie Biurowca bezwzględnie zabrania się:
a. używania palników spirytusowych, benzynowych i gazowych, a w Lokalu również kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych urządzeń pobierających większą moc prądu;
b. używania przedłużaczy bez pola zerowego;
c. używania jakiegokolwiek uszkodzonego sprzętu AGD i elektrycznego;
d. samowolnego zakładania, przerabiania i naprawiania jakichkolwiek instalacji,
a w szczególności instalacji elektrycznej, telefonicznej, internetowej, telewizyjnej, wodnokanalizacyjnej i gazowej;
e. blokowania drzwi przeciwpożarowych oraz składowania jakichkolwiek przedmiotów na wytyczonych drogach ewakuacyjnych;
f. przerabiania i wymiany jakichkolwiek zamków, montowania drugich zamków niesystemowych oraz dorabiania kluczy do Lokalu lub innych pomieszczeń
w Biurowcu,
g. niszczenia ścian, drzwi oraz jakiegokolwiek wyposażenia w Lokalu
i pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także dokonywania trwałych zmian
w Lokalu;
h. wrzucania do urządzeń sanitarnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych
i technicznych śmieci oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą powodować ich uszkodzenie, wadliwe działanie lub pożar urządzenia;
i. przechowywania substancji w jakikolwiek sposób niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a w szczególności substancji toksycznych, łatwopalnych, brudzących itp.;
j. używania urządzeń przeciwpożarowych do celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową oraz jakiejkolwiek ingerencji w elementy systemu przeciwpożarowego (zwłaszcza zasłaniania czujek przeciwpożarowych) pod rygorem wypowiedzenia Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
3. Ze względów sanitarnych Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia
z pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego pozostawionych tam rzeczy Najemcy.
4. Niezależnie od uprawnień kontrolnych przewidzianych w Umowie najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wejścia do Lokalu pod nieobecność Najemcy w przypadku:
a. podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia;
b. podejrzenia poważnego naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
c. podejrzenia zaistnienia awarii, która wymaga niezwłocznej naprawy;
d. konieczności dokonania naprawy zgłoszonej przez Najemcę awarii/usterki;
e. wypowiedzenia Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym,
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wejścia do Lokalu pod nieobecność Najemcy
w trakcie dokonywania przeglądów instalacji i kontroli stanu pokoi, po uprzednim poinformowaniu Najemcy, a w uzasadnionych przypadkach również bez informowania Najemcy.
6. Wynajmujący nie ponosi w żadnym stopniu odpowiedzialności za działania konkurencyjne osób trzecich wobec Najemcy. Najemca nie może rościć sobie prawa do jakiejkolwiek gwarancji wyłączności lub zabezpieczenia przed konkurencją.
7. Wynajmujący ma prawo odmówić wstępu na teren Biurowca wszelkim osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, dobrego wizerunku lub interesów Wynajmującego i/lub Biurowca.
8. W przypadku wymiany kluczy (i wkładek) otrzymanych od Wynajmującego, Najemca jest zobowiązani do złożenia u Wynajmującego dodatkowego kompletu kluczy do pomieszczeń zajmowanych przez Najemcę. Klucze będą przechowywane w sposób zapobiegający ich użyciu przez osoby niepowołane. Klucze mogą być użyte przez Wynajmującego tylko w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie Biurowca. W razie niedopełnienia obowiązku złożenia przez Najemcę dodatkowego kompletu kluczy, Wynajmujący może w razie zaistnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub w celu ochrony mienia, zlecić otwarcie drzwi lub ich wyważenie na koszt Najemcy.
9. Na terenie Lokalu nie mogą znajdować się żadne przedmioty przekraczające swą masą ograniczenia przewidziane dla obciążenia stropów, ścian, schodów lub jakichkolwiek innych części Biurowca. Wytrzymałość stropów Biurowca wynosi 300 kg/m2.
10. Wynajmujący zachowuje prawo zamknięcia w dowolnej chwili części lub całości Części Wspólnych, gdyby uznał to za stosowne, w celu umożliwienia wykonania prac naprawczych lub wyeliminowania usterki lub zagrożenia jakiegokolwiek rodzaju.
11. Zaopatrzenie i dostawy do Lokalu powinny się odbywać w taki sposób aby nie utrudniać normalnego funkcjonowania Biurowca. Najemca zobowiązany jest do jak najszybszego odbierania przeznaczonych dla niego towarów tak aby nie blokować Części Wspólnych.
12. Znajdujące się w Biurowcu windy służą wyłącznie do przewozu osób, w przypadku konieczności zrealizowania do Lokalu transportu mebli, urządzeń, zaopatrzenia, itd. Najemca może w tym celu korzystać wyłącznie z klatki schodowej.
Najemca może pisemnie wystąpić do Wynajmującego o uzyskanie pisemnej zgody na transport mebli, sprzętu elektronicznego i innych elementów wyposażenia biur. Wynajmujący może wyrazić pisemną zgodę, pod warunkiem oświadczenia Najemcy o odpowiednim zabezpieczeniu wind oraz potwierdzeniu przez Najemcę odpowiedzialności za stan wind w takim transporcie.
W przypadku wykorzystania wind do przewozu rzeczy, pracownik ochrony i przedstawiciel Najemcy dokonają oględzin windy przed rozpoczęciem transportu i po jego zakończeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń windy, pracownik ochrony w obecności Wynajmującego sporządzi protokół uszkodzeń. Protokoły przechowuje Wynajmujący. Najemca, który zlecił transport przedmiotów, a w wyniku którego doszło do uszkodzeń windy, zobowiązany jest do pokrycia kosztów: naprawy, usunięcia zniszczeń, bądź uszkodzeń.
13. Wjazd i postój pojazdów na teren nieruchomości:
a. wjazd na teren nieruchomości jest dozwolony wyłącznie dla należących do Najemcy lub jego gości samochodów osobowych, motocykli i rowerów (dalej pojazd),
b. postój pojazdów jest dozwolony wyłącznie w miejscu wskazanym przez Wynajmującego,
c. wjazd i/lub postój samochodów i motocykli jest odpłatny – pobierana jest opłata wg aktualnego cennika obowiązującego u Wynajmującego,
d. wjazd i/lub postój rowerów jest nieodpłatny wyłącznie w miejscu postoju wskazanym przez Wynajmującego, w przypadku postoju w miejscu nieuprawnionym pobierana jest opłata wg aktualnego cennika obowiązującego u Wynajmującego,
e. wynajmujący nie świadczy usługi w rozumieniu parkingu strzeżonego.

§ 7 Wypowiedzenie Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym
1. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie najmu oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Wynajmujący ma prawo wypowiedzenia Umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), jeżeli Najemca:
a. choćby jednorazowo w ocenie Wynajmującego w sposób rażący naruszy Umowę najmu lub niniejszy Regulamin lub poprzez swoje niewłaściwe lub nieobyczajne zachowanie czyni lub może czynić korzystanie z innych Lokali uciążliwym,
b. wykorzystuje Lokal inaczej niż w sposób określony w Umowie najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej;
c. publicznie narusza dobra osobiste Najemcy lub jego przedstawicieli,
d. narusza przepisy obowiązującego prawa.
2. Rozwiązanie Umowy najmu skutkuje jednoczesnym automatycznym rozwiązaniem wszystkich pozostałych umów wiążących Wynajmującego z Najemcom o ile takowe zostały zawarte – m.in. Umowa na Wynajem Miejsc Postojowych dla pojazdów osobowych Najemcy, Umowa na Sprzątanie, itd.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Silesia Office Center wchodzi w życie z dniem podpisania przez Wynajmującego i wiąże Najemcę z dniem zawarcia Umowy najmu.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, będą regulowane odrębnymi postanowieniami i decyzjami Wynajmującego.
3. Wynajmujący przewiduje również sporządzenie i udostępnienie Regulaminu w innych wersjach językowych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sporów lub wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu rozstrzygającą będzie wersja polskojęzyczna.
4. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane decyzją Wynajmującego.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia odrębnymi zarządzeniami dodatkowych postanowień i regulacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Silesia Office Center oraz odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.

R E G U L A M I N FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
w CENTRUM BIUROWYM SILESIA OFFICE CENTER
(dalej REGULAMIN MONITORINGU lub REGULAMIN)

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin określa zasady instalowania i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na nieruchomościach stanowiących własność lub zarządzanych przez „Fundację Proventus” S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000276587, NIP 9542597832, REGON 240633191. (dalej: Administrator lub Spółka lub Wynajmujący), w tym reguły rejestracji i zapisu danych oraz sposób przechowywania, zabezpieczenia i usuwania danych, a także dopuszczalność udostępniania danych zgromadzonych w drodze monitoringu wizyjnego innym podmiotom.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Biurowca i Nieruchomości.
3. Regulamin jest dostępny w recepcji Silesia Office Center, a jego aktualna wersja jest dostępna na stronie https://silesiaofficecenter.pl. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej publikację na wskazanej wyżej stronie internetowej i nie wymaga doręczenia Najemcy.

§ 2 PODSTAWY PRAWNE STOSOWANIA MONITORINGU
Podstawą prawną stosowania niniejszego Regulaminu są przepisy:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,str.1) dalej: „RODO”,
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

§ 3 DEFINICJE
Zastosowane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenia:
1. Silesia Office Center lub Biurowiec – kompleks budynków biurowych, w tym każdy z budynków znajdujący się na terenie nieruchomości, wraz z przyległymi parkingami, położony w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47, przeznaczony na miejsce prowadzenia przez Najemcę działalności wskazanej w Umowie najmu,
2. Części Wspólne – części Biurowca przeznaczone do wspólnego korzystania przez Najemców,
3. Najemca – podmiot wynajmujący Lokal na podstawie Umowy najmu,
4. Goście / Kontrahenci / Klienci – osoby odwiedzające Najemcę lub Wynajmującego,
5. Lokal – lokal użytkowy w Silesia Office Center używany przez Najemcę na podstawie umowy najmu,
6. Regulamin Biurowca – Regulamin Biurowca centrum biurowe Silesia Office Center,
7. Serwis – portal internetowy pod adresem: https://silesiaofficecenter.pl
8. Umowa najmu – umowa najmu Lokalu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym na czas oznaczony lub nieoznaczony,
9. Administrator danych osobowych lub Wynajmujący – „Fundacja Proventus” S.K.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000276587, NIP 9542597832, REGON 240633191,
10. Monitoring – monitoring wizyjny wraz z infrastrukturą kablową, kamerami, monitorami, rejestratorami, nośnikami danych (wszelkie nośniki, na których informacje zapisane są w postaci elektronicznej, w szczególności dyski, karty magnetyczne lub pamięci przenośne).
11. Nieruchomość – nieruchomości budynkowe oraz gruntowe będące w posiadaniu Wynajmującego.

§ 4 CEL MONITORINGU
1. Celem monitoringu jest:
– podniesienie stanu bezpieczeństwa Wynajmującego, Najemców, Klientów, Gości, Budynków, Nieruchomości;
– zapobieganie dewastacji i kradzieży mienia oraz elementów infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej;
– rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia;
– rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy naruszenia zasad Regulaminu Biurowca;
– jako dowód w postępowaniach prowadzonych w związku z egzekwowaniem praw i procedur określonych w Regulaminie Biurowca wobec wszystkich pracowników, Najemców, Kontrahentów, Klientów i Gości.
2. W realizacji celów monitoringu Administrator ściśle współdziała z Policją, Strażą Miejską oraz zewnętrznymi firmami ochroniarskimi poprzez przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach bezpośrednio do odpowiednich służb.

§ 5 ZAKRES – ZASIĘG MONITORINGU WIZYJNEGO
Zakresem monitoringu obejmuje się wyłącznie Części wspólne: wejścia/wyjścia do/z Budynku, korytarze wewnątrz budynków, windy i inne urządzenia techniczne, teren zewnętrzny przyległy do Silesia Office Center – szlabany, ciągi piesze, tereny zielone, parkingi.

§ 6 SPOSÓB ZASTOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji danych na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego (bez dźwięku).
3. Wszystkie Budynki objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami informacyjnymi zawierającymi znak graficzny informujący, że dana nieruchomość jest objęta monitoringiem.
4. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe.
5. Do obsługi systemów monitoringu wizyjnego mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
6. Osoby upoważnione do dostępu do systemów monitoringu wizyjnego, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

§ 7 ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
1. Okres przechowywania danych zarejestrowanych w drodze monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie do 30 dni. Po tym okresie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie nowych danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
W przypadku, w którym nagrania obrazu z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu (w tym postępowaniu wewnętrznym Spółki), termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
2. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają
bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, niszczenie i kradzież mienia, naruszanie Regulaminu Biurowca – dla celów dowodowych:
– z uwagi na interes własny Spółki,
– na wniosek osób trzecich,
– na wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądów,
– zaobserwowane przez osoby obsługujące monitoring zdarzeń, które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego lub świadczyć o łamaniu przez osoby zasad określonych w Regulaminie Biurowca,
3. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane są zabezpieczone i przechowywane w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów. Zabezpieczone dane mogą być również przekazywane ubezpieczycielowi Spółki w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie. Udostępnienie nagrań odnotowywane jest w Rejestrze udostępnień danych osobowych.
4. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 6 ust. 3 pkt a, b, lub rozporządzeniem Zarządu Spółki.
Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane przez Administratora przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu zabezpieczone dane są niszczone.
5. Kopię nagrania z monitoringu wizyjnego przechowuje osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, w zamkniętym, specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu.
Z czynności zniszczenia danych, o której mowa powyżej sporządza się notatkę, która powinna zawierać m.in.: czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu, sposób zniszczenia, imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia, czas i miejsce zniszczenia, podpis osoby dokonującej zniszczenia.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Spółki.
2. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Zarządu Spółki z dnia 25.05.2018 r. i zaktualizowany Zarządzeniem Zarządu Spółki z dnia 08.01.2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “FUNDACJA PROVENTUS” Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-023) przy ul. Dąbrowskiego 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000276587.
Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na wyżej wskazany adres lub na adres e-mail: odo@proventus.biz.pl

II. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane przez Administratora w celu ochrony mienia Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, najemców, klientów i gości oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę (w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa) co stanowi prawnie uzasadniony interes pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz stanowi realizację uprawnienia zawartego w art. 22 2 Kodeksu prac – przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, dane te będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 12 miesięcy, a po wszczęciu postępowania – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

III. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy – Państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub organizacji międzynarodowej.

IV. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

V. Dostęp do danych pozyskanych poprzez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych na podstawie pisemnego upoważnienia lub podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi ochrony osób i mienia oraz świadczące usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia. Dane pozyskane poprzez monitoring mogą być również udostępnione uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

VI. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych (art. 15 RODO);
• do sprostowania – żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
• do usunięcia danych – jeżeli Administrator ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
• do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 RODO).

VII. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, za zasadach i w zakresie wynikającym z RODO.

VIII. Aby skorzystać z wyżej wymienionych prawa, skontaktuj się z Administratorem, wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane w pkt I.

IX. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego w Polsce, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.